Algemene voorwaarden

 Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:
1.1. Directslagen B.V.
Ondernemingsnummer: BE 1003.125.005
Adres: Bisschoppenhoflaan 383, 2100 Antwerpen, www.Directslagen.be, Email: info@directslagen.be; Tel: 0489 34 14 62.
1.2. Kandidaat: Elk natuurlijke persoon, gedomicilieerd in België, minstens 17 jaar  oud, die zich aanmeldt voor een Workshop. Een minderjarige Kandidaat laat zich bij deze aanmelding bijstaan door een vertegenwoordigingsbevoegde meerderjarige.
1.3. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen de Kandidaat en Directslagen op grond waarvan Directslagen zich ertoe verbindt de Kandidaat een Workshop aan te bieden.
1.4. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Kandidaat gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.
1.7. Workshop: Een ééndaagse opleiding ter voorbereiding van een theoretisch rijexamen voor een rijbewijs categorie B, zoals nader omschreven op de Website.
1.8. Aanbod: Het aanbod aan Workshops zoals vermeld op de Website.
1.9. Website: www.directslagen.be
1.10. Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Directslagen en de Kandidaat in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden en modaliteiten.
2.3. Een afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts tegenwerpbaar aan Directslagen na uitdrukkelijke, schriftelijke aanvaarding.

Artikel 3 Inschrijving en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Kandidaat zich heeft ingeschreven voor een Workshop via de Website. De Overeenkomst komt eveneens tot stand op het ogenblik van  bevestiging per e-mail door Directslagen van een verzoek tot inschrijving van de Kandidaat per email.
3.2. De Kandidaat verbindt zich ertoe om bij inschrijving voor een Workshop actuele, correcte en volledige persoonsgegevens mede te delen. De privacyverklaring van Directslagen is van toepassing op deze persoonsgegevens.
3.3. De Kandidaat geeft bij inschrijving de workshopdag van zijn/haar voorkeur op. Directslagen doet haar best om de opgegeven workshopdag in te willigen, maar indien deze volzet is, zal Directslagen een nieuwe workshopdag aan de Kandidaat bevestigen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1. De prijzen van de Workshops worden vermeld op de Website en gelden onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld op de Website. Directslagen kan deze voorwaarden en modaliteiten op elk ogenblik wijzigen zolang de Overeenkomst met de Kandidaat nog niet tot stand is gekomen.
4.2. De prijzen van de Workshop zijn inclusief BTW. In deze prijzen zijn eveneens inbegrepen: de kosten verbonden aan de huur van de locatie, de docent, het oefenmateriaal, het vervoer naar de examenlocatie en op bepaalde locaties de lunch, zoals nader aangegeven op de Website.
4.3. De prijzen van de Workshops zijn exclusief eventuele kosten verbonden aan het afleggen van het theoretisch rijexamen zelf bij het examencentrum.
4.4. Promoties en acties gelden enkel onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld op  de Website en onze sociale media (facebook-instagram-snapchat etc)

Artikel 5 Verplichtingen van Directslagen

5.1. Directslagen zal de Workshops naar best vermogen inrichten en aanbieden, op professionele wijze en volgens de regels van de kunst.
5.2.  Directslagen zal voor deze Workshops beroep doen op bekwame en deskundige docenten.
5.3. Directslagen zal het oefenmateriaal met de nodige zorgvuldigheid samenstellen. Het oefenmateriaal zal na de totstandkoming van de Overeenkomst digitaal aan de Kandidaat worden toegezonden aan het opgegeven e-mailadres. Indien er zich problemen zouden stellen bij het openen van het digitale oefenmateriaal neemt de Kandidaat contact op met Directslagen en zullen partijen in overleg bepalen op welke wijze het oefenmateriaal aan de Kandidaat wordt toegezonden.

Artikel 6 Verplichtingen van de Kandidaat

6.1 Directslagen heeft het recht om de Kandidaat de toegang of de verdere toeging tot de Workshop te weigeren in de volgende gevallen:
6.1.1 De Kandidaat is niet aanwezig op het afgesproken tijdstip en locatie6.1.2 De Kandidaat kan bij aanvang van de Workshop geen geldige Identiteitskaart voorleggen6.1.3 De Kandidaat gedraagt zich tijdens de Workshop niet overeenkomstig de instructies en  aanwijzingen van de docenten6.1.4 De Kandidaat volgt de Workshop voor andere doeleinden dan zich voor te bereiden op een theoretisch rijexamen.6.1.5 De Kandidaat neemt tijdens de Workshop één van volgende zaken mee: foto, – film- en andere opname-apparatuur, alcoholhoudende dranken, verdovende middelen, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen, op straffe van inbeslagname.
6.1.6 De Kandidaat weigert om zijn mobiele telefoon tijdens de Workshop uit te schakelen.
6.2. In de gevallen vermeld in artikel 6.2, zal de prijs van de Workshop integraal door Directslagen verworven zijn.

Artikel 7 Herroepingsrecht

7.1. De Kandidaat heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de Overeenkomst. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
7.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Kandidaat Directslagen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen. De Kandidaat kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping onderaan deze Algemene Voorwaarden, maar is daartoe niet verplicht.
7.3. Als de Kandidaat de Overeenkomst herroept, ontvangt de Kandidaat alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Directslagen op de hoogte werd gesteld van de beslissing de Overeenkomst te herroepen, terug. Directslagen betaalt de Kandidaat terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Kandidaat de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Kandidaat uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Directslagen zal de Kandidaat voor deze terugbetaling geen kosten in rekening brengen.
7.4.  Als de Kandidaat evenwel heeft verzocht om de Overeenkomst te laten aanvangen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Kandidaat de volledige prijs van de Workshop.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Indien een overmachtssituatie de uitvoering van de Overeenkomst voor Directslagen onmogelijk maakt, dan wel moeilijker, kostelijker en/of tijdrovender dan voorzien op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst, is Directslagen gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tijdens de duur van de overmachtssituatie. Een nieuwe datum voor de Workshop zal desgevallend aan de Kandidaat worden medegedeeld.
8.2. Indien een overmachtssituatie langer dan 60 dagen duurt, hebben partijen het recht om de Overeenkomst rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder recht op of plicht tot op enige schadevergoeding. De prijs zal desgevallend integraal aan de Kandidaat worden terugbetaald.
8.3. Als een overmachtssituatie wordt o.a. begrepen: elk handelen of nalaten van de Kandidaat of een derde; niet, niet –tijdige of gebrekkige levering van producten of diensten door één of meerdere leveranciers; ziekte of absentie van één of meerdere docenten; problemen met de toegang tot een locatie; elektrische panne of afsluiting; wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege; stakingen en vakbondsacties; brand, wateroverlast of ongevallen.

Artikel 9 Uitdrukkelijk ontbindend beding

9.1. Indien één der partijen een inbreuk pleegt ten aanzien van één of meerdere van zijn/haar verbintenissen onder de Overeenkomst, dan heeft de andere Partij het recht om, naar vrije keuze, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling, hetzij, de Overeenkomst te ontbinden lastens de andere partij hetzij, de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de inbreuk wordt geremedieerd.
9.2. In een partij op grond van artikel 9.2 gerechtigd is om tot ontbinding van de Overeenkomst lastens de andere partij over te gaan, dan heeft deze partij recht op een schadevergoeding, dewelke forfaitair begroot wordt op de prijs betaalde voor een Workshop, zonder rekening te houden met eventuele acties of kortingen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. Het resultaat van de Kandidaat op een theoretisch rijexamen hangt louter en alleen af van de prestaties van de Kandidaat. Directslagen kan bijgevolg niet garanderen dat de Kandidaat voor het theoretisch rijexamen zal slagen, ook al heeft de Kandidaat één of meerdere Workshops gevolgd, zodat Directslagen, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die daaruit voor de Kandidaat voorvloeit.
10.2. Behoudens opzet of grove nalatigheid, is Directslagen niet aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies, diefstal en/of beschadigingen aan de eigendommen van de Kandidaat tijdens of naar aanleiding van een Workshop.
10.3. Behoudens opzet of grove nalatigheid, is Directslagen niet aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Directslagen geleverde informatie.
10.4. Behoudens opzet of grove nalatigheid, is Directslagen niet aansprakelijk voor onjuistheden in het lesmateriaal en/of de Workshop.
10.5. Indien de Kandidaat na februari 2014 twee keer niet is geslaagd voor het theoretisch rijexamen categorie B, dan dient de Kandidaat het twaalf uren attest te behalen bij een erkende rijschool. Behoudens opzet of grove nalatigheid, kan Directslagen niet aansprakelijk worden gehouden als de Kandidaat zijn/haar examen niet kan afleggen door het ontbreken van de twaalf uren attest.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid.

11.1 Directslagen is eigenaar en houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die door Directslagen in het kader van de Overeenkomst aan de Kandidaat wordt medegedeeld, met inbegrip van het oefenmateriaal. Directslagen verleent aan de Kandidaat voor de duur van de Overeenkomst een niet -overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot deze informatie met een deelname door de Kandidaat aan een Workshop als exclusieve oogmerk. De Kandidaat zal deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken, ook niet voor de commercialisatie van deze informatie voor eigen rekening of voor rekening van derden, zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van Directslagen.
11.2. De Kandidaat zal de informatie bedoeld in niet aan derden mededelen of overdragen. De Kandidaat zal deze informatie beveiligen tegen diefstal, beschadiging en verlies.

Artikel 12 Herkansing.

12.1. Indien de Kandidaat een Workshop volgt en niet slaagt voor zijn daaropvolgend theorie-examen rijbewijs categorie B, dan beschikt de Kandidaat de mogelijkheid om in te schrijven voor een tweede Workshop aan een verlaagde prijs, onder de voorwaarden en modaliteiten  aangegeven op de Website.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op de Overeenkomst.
13.2. Kandidaat en Directslagen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.3. De rechtbank bevoegd op grond van artikel 624 Ger. W. is exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen Directslagen en de Kandidaat met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Klachten

14.1. Voor klachten dient de Kandidaat zich schriftelijk te wenden tot Directslagen op het email adres: info@directslagen.be.

Artikel 15 Overige bepalingen

15.1 Indien en voor zover een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige artikelen onverminderd van toepassing blijven. Partijen machtigen de bevoegde rechtsmacht om de nietige bepaling te matigen tot een rechtsgeldig bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

———————————————————————————————————————————-
Herroepingsformulier aan:
Directslagen B.V.
Ondernemingsnummer: BE 1003.125.005
Adres: Bisschoppenhoflaan 383, 2100 Antwerpen, Email: info@directslagen.be; Tel: 0489 34 14 62.

Neem contact met ons op!